Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016)

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016)

16 noiembrie 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 48
20-21 octombrie 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. a), b) și f) și alin.(3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Congresul Avocaților nr. 11/11 iunie 2011 prin care s-a decis constituirea Fondului de Solidaritate a Avocaților,

Ținând cont de Hotărârea Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 216/03.12.2011 prin care s-a hotărât aprobarea funcționării Fondului de Solidaritate a Avocaților, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.102/04.06.2016,

Având în vedere Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților, Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, pentru aprobarea cererii tip de ajutor din Fondul de solidaritate a avocaților și Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015, astfel cum au fost modificate prin Decizia Comisiei Permanente nr 138/04.06.2016,

Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul de Solidaritate a Avocaților, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dezbaterile din cadrul ședinței și de recomandările Comisiei Centrale de Cenzori,
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în ședința din 20-21 octombrie 2023, adoptă prezenta:

DECIZIE:

Art. 1. – Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (în continuare, Regulamentul), aprobat prin Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 8 din Regulament se completează și va avea următorul cuprins:

„ART. 8 – Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări scrise. Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență, la secretariatul U.N.B.R. și vor fi însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Solicitarea va cuprinde, separat, un opis în care se va menționa fiecare document justificativ de plată (facturi, inclusiv proforma, chitanțe etc), ce se va atașa la acesta, și suma totală care reiese din cumularea lor, care trebuie să coincidă cu cea din formularul-tip al cererii de ajutor. Comisia Permanentă are dreptul de a cere solicitantului orice document suplimentar și orice lămuriri necesare, în situația în care apreciază că este necesar pentru soluționarea cererii.”

Art. 2. – Formularul tip de cerere de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților se modifică și se completează, având formatul cuprins în Anexa la prezenta decizie.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și Barourilor care vor asigura comunicarea acesteia către membrii săi și se publică pe web-site-ul www.unbr.ro, la secțiunea Fondul de Solidaritate.

COMISIA PERMANENTĂ

Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF


Formularul tip de cerere de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților – ANEXĂ la Decizia Comisiei Permanente nr. 48/20-21.10.2023

Descarcă Formularul tip de cerere de ajutor fișier DOCX / PDF