Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitor. Implicarea echipei UNBR pentru profesia de avocat

Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitor. Implicarea echipei UNBR pentru profesia de avocat

26 iulie 2022

Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitor. Implicarea echipei UNBR pentru profesia de avocat

 

Ordinul 813

Articolul 2 din Ordin prevede la alineatul 1 că pentru a avea acces la datele ANCPI, solicitanții au obligația de a transmite:

a) o cerere scrisă a reprezentantului legal al entității/ asociației profesionale din care face parte utilizatorul, care să ateste încadrarea în una dintre categoriile menționate la art. 1 alin. (1) și solicitarea de date și informații din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, cu menționarea activității reglementate de legislația în vigoare în cadrul căreia va fi folosit setul de date solicitat și cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda dreptul de acces la informațiile gestionate de sistemul informatic, cu menționarea datelor de contact ale persoanelor desemnate, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea deținută în cadrul entității care solicită accesul, adresa de corespondență, adresa de poștă electronică (e-mail), telefon;

c) angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completate și semnate de către fiecare persoană desemnată, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Cererea de acces la datele Agenției poate fi și individuală și trebuie însoțită de angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor, precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele  pot fi transmise inclusiv prin poștă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depuse în original la sediu sau să fie înaintate prin serviciul de poștă/curierat, cu excepția situației în care acestea sunt semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

Implicarea echipei UNBR în dezbaterile privind accesul avocaților la datele ANCPI a început în 2020. Istoricul legislativ arată că la acel moment, în forma adoptată de către Senat, avocații nu se regăseau printre beneficiarii actului normativ. UNBR a arătat atunci, în punctul de vedere transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunități a Camerei Deputaților, că este absolut firească și necesară includerea avocaților în lista profesioniștilor care trebuie să aibă acces gratuit online la datele ANCPI, pentru că în nenumărate situații aceștia sunt obligați, potrivit normelor de procedură civilă să indice date exacte din cele administrate de Agenție sub sancțiunea nulității actelor efectuate (ex: art.194 coroborat cu art.200 C.pr.civ.). Ulterior, avocații s-au regăsit în lista profesioniștilor cărora ANCPI le asigură accesul gratuit online la date și informații necesare exercitării profesiei.

Au urmat o serie de întâlniri  între reprezentanții UNBR și ANCPI în scopul identificării pașilor de urmat pentru armonizarea cerințelor impuse de reglementările ANCPI și a sistemului informatic al UNBR. Aceștia au stabilit că vor fi luate măsurile necesare pentru ca accesul avocaților la seturile de date pe care le poate furniza ANCPI să respecte toate cerințele legale în vigoare, incidente în această privință. De asemenea au fost discutate garanțiile privind calitatea de avocat a utilizatorilor care vor avea acces la seturile de date, în vederea eliminării riscului ca persoanele fără drept de exercitare a profesiei de avocat să aibă acces la date, precum și modalitățile tehnice concrete de transmitere a fluxurilor de date.

Din echipa UNBR implicată de-a lungul timpului în discuțiile cu reprezentanții ANCPI au făcut parte președintele Traian Briciu, vicepreședinții Mihai Baco și Daniel Fenechiu, membrii Comisiei Permanente Sergiu Stănilă și Antonio Iordan și decanul Baroului Harghita, Anca Nicchi. UNBR mulțumește conducerii ANCPI care a înțeles importanța includerii profesiei de avocat în aceste demersuri legislative, în special doamnei Rakosi-Seiwarth Ildiko, fost președinte al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.